Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Základné kompetencie

Základné kompetencie základnej školy

Základná škola vznikla 1. januára 2002 zo zákona podľa § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, § 21 ods. č, písmeno b/ Zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách a § 5 ods. 1 Zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jej zriaďovateľom je mesto Sečovce. Základná škola poskytuje základné vzdelanie bezplatne. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov; umožňuje aj náboženskú výchovu. Základná škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Na výchovu a vzdelávanie škola nepoužíva jazyk národnostnej menšiny. Základná škola sa riadi ustanoveniami Zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a s tým súvisiacimi predpismi.

Internetová žiacka knižka TOPlist