Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Projekty realizované na našej škole

Projekt „Spolu múdrejší 3“

Cieľom projektu „Spolu múdrejší 3“ je pokračovať v podpore tých škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Program nadväzuje na Spolu múdrejší 2 (jeseň 2021) v základných školách, avšak zapojenie sa do výzvy „Spolu múdrejší 3“ nie je podmienené účasťou škôl na predchádzajúcom programe. Projekt „Spolu múdrejší 3“ sa bude realizovať v priebehu mesiacov január až jún 2022. Doučovanie začína 17. januára 2022 a ukončené bude dňa 17. júna 2022. V mesiaci január a jún bude prebiehať doučovanie pol mesiaca (polovičný počet hodín).. V ostatných mesiacoch (február, marec, apríl, máj) prebieha doučovanie počas celého mesiaca.


Projekt „Spolu múdrejší 2“

Program „Spolu múdrejší 2“, do ktorého sa škola tento školský rok zapojila, je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

Cieľom projektu je vyrovnávať rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj eliminovať riziko opakovania ročníkov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov. Trvanie projektu je od októbra 2021 do decembra 2021.


V základnej škole úspešnejší II

Názov projektu: „Podpora vzdelávacieho procesu a zabezpečenie rovnakého prístupu pre žiakov so ŠVVP na Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce“.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPĽZ/136/2019) k DOP „Podpora vzdelávacieho procesu a zabezpečenie rovnakého prístupu pre žiakov so ŠVVP na Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce“, bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou, Obchodná 5, Sečovce dňa 22. júla 2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 25. júla 2019.

Trvanie projektu: 36 mesiacov (september 2019 - august 2022). Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 104 328 €. Nenávratný finančný príspevok: 99 111,60 € (95%). Finančná podpora zriaďovateľa: 5 216,40 € (5%).

1. Ciele projektu: Zlepšiť výsledky a kompetencie deti so ŠVVP na našej škole, zvýšiť inkluzívnosť a vytvoriť im rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Uspokojiť potreby všetkých detí bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, sociálne, emocionálne, jazykové alebo iné podmienky. Zabezpečiť skvalitnenie edukácie žiakov so ŠVVP. Zabezpečiť socializáciu a integráciu žiakov so SZP do spoločnosti.

2. Plánové aktivity: Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie 3 pracovných pozícií asistenta učiteľa. Zabezpečenie pozícií asistentov učiteľa je nevyhnutné pre inkluzívnosť žiakov. Realizácia projektu prispeje k inkluzívnosti a integrácii žiakov z cieľovej skupiny, podporíme ich vzdelávanie, výsledky a kompetencie.

Plagát k projektu

Plagát k projektu


IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Do národného projektu sa môžu zapojiť žiaci, študenti a pedagogickí zamestnanci základných, stredných škôl a vysokých škôl mimo Bratislavského kraja.

Prijímateľom NFP bude Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi budú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.

Hlavný cieľ projektu chceme naplniť realizáciou dvoch odborných aktivít: 1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť a 2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť

Viac o projekte nájdete na stránke IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE


Projekt DETSKÝ ČIN ROKA

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do projektu DETSKÝ ČIN ROKA. Žiaci sa postupne oboznámia s aktivitami svojich rovesníkov po celom Slovensku, ktorí vykonali dobrý skutok. Z navrhnutých skutkov potom hlasovaním si vyberú ten skutok, ktorý ich najviac zaujal. V kalendárnom roku 2018 prevzal záštitu nad projektom prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Viac informácii o projekte nájdete na adrese: www.detskycin.sk.


Záložka do knihy spája školy

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.


Projekt ČÍTAJME SI

Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou podujatia ‘ČÍTAJME SI’ je už od samého začiatku pani spisovateľka Oľga Feldeková.


Medzinárodný deň školských knižníc

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.


Projekt "Rozvíjame tradície"

Vďaka finančným prostriedkom na projekt od nadačného fondu Telekom pri Nadácií Pontis sme získali prostriedky na realizáciu projektu: „Rozvíjame tradície“ v hodnote 730 eur. Cieľom projektu je zapojiť deti do tvorivej dielne, naučiť ich technike a deti potom samy budú prezentovať svoje výrobky a techniky počas Slovenského dňa. Pridať sa môžu matky na materskej dovolenke, nezamestnané a staré mamy. Viac o projekte na:

Projekt "Rozvíjame tradície"


Projekt Digiškola

Je to národný projekt pod názvom "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva", ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Úlohou projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS.

V rámci projektu Digiškola sme získali moderné digitálne vybavenie, ktoré nám umožní modernizovať výučbu. Získali sme 1 setov pozostávajúci z interaktívnej tabule a notebooku, 20 tabletov, 1 wifi-router. Partnerom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno-personálne zabezpečenie využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby. Učebňa bola v školskom roku 2014 / 2015 zriadená v IX. A triede na poschodí a bola dostupná pre všetkych žiakov školy počas vyučovania.

Viac o projekte nájdete na stránke DIGIŠKOLA.SK


Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP vzdelávanie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

 • Názov projektu: Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná
 • Žiadateľ:Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
 • Sektor:verejný
 • Operačný program:2610003 OP Vzdelávanie
 • Opatrenie:1.1 Premena tradičnej školy na modernú
 • Kód výzvy:OPV-2011/1.1/06-SORO
 • Identifikátor žiadosti o NFP: 531426
 • Celkové výdavky projektu: 241 447,26 €
 • Požadovaná výška NFP: 229 374,90 €

Strategické ciele projektu a cieľové skupiny

 • Inovovať obsah a metódy vzdelávania na ZŠ s cieľom moderne pripraviť pedagógov a žiakov pre vedomostnú spoločnosť
 • Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s podporou IKT (informačno-komunikačných technológií) a overenie vo vyučovacom procese budúcej modernej ZŠ
 • Podporiť vzdelávanie pedagógov ZŠ v získavaní a rozvoji kompetencií pre úspešnú premenu tradičnej školy na modernú
 • Pedagogickí zamestnanci školy: 16 učiteľov (10 žien, 6 mužov)
 • Žiaci ZŠ: 570 (I.stupeň - 274, II.stupeň - 296)
 • Projekt realizovaný v termíne september 2012 - marec 2014

Zmluvy k projektu nájdete na stránke
Zverejňované dokumenty - Zmluvy


Internetová žiacka knižka TOPlist