Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa

PaedDr. Jaroslava Ihnátová

Email: vychovnyporadca@zsobchodna.eu


Poradenský a konzultačný deň:

Pre žiakov školy: Štvrtok 7.30 - 8.45 hod., 10.50 - 12.30 alebo podľa vzájomnej dohody

Telefónny kontakt: sekretariát školy 056 678 26 41

(Žiadajte kontakt na výchovnú poradkyňu)


Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:

  • s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
  • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním

Ciele a úlohy výchovného poradenstva

  • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,/li>
  • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Dôležité stránky, o ktorých by ste mali vedieť:

Internetová žiacka knižka TOPlist