Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Informácie pre rodičov

Organizácia školského roku 2021 / 2022

Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).


TESTOVANIE 5 - 2022: dôležité informácie

Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) dňa 18. mája 2022 (streda). Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o Testovaní 5 budú postupne zverejňované aj na našej stránke.


Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2021 / 2022

Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským) dňa 6. apríla 2022 (streda). Náhradný termín je stanovený na dňa 21. apríla 2022 (štvrtok). Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o Testovaní 9 budú postupne zverejňované aj na našej stránke.


Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečí v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2. septembra 2021 do 29. októbra 2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do Informačného systému testovania žiakov (ISTŽ) a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.


Všeobecné informácie k testovaniu žiakov 1. a 3. ročníkov

Metodické pokyny k testovaniu žiakov 1. a 3. ročníkov


Termíny prázdnin pre žiakov základných škôl 2021 - 2022

Prázdniny v školskom roku 2021 / 2022


Prázdniny Posledný deň
vyučovania
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
Jesenné 27. október 2021
streda
28. október
29. október 2021
2. november 2021
utorok
Vianočné 22. december 2021
streda
23. december 2021
7. január 2022
10. január 2022
pondelok
Polročné 3. február 2022
štvrtok
4. február 2022
piatok
7. február 2022
pondelok
Jarné 18. február 2022
piatok
21. február - 25. február 2022 28. február 2022
pondelok
Veľkonočné 13. apríl 2022
streda
14. apríl - 19. apríl 2022 20. apríl 2022
streda
Letné 30. jún 2022
štvrtok
1. júl - 2. september 2022 5. september 2022
pondelok

Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist